UKR
Понеділок 18 Лютого 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


21.01.2019

Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м. Каховка

Детальніше

18.12.2018

Про проведення Національного конкурсу « Благодійна Україна -2018»

Детальніше

11.12.2018

Інформація для громадян які потребують допомоги у працевлаштуванні

Детальніше

16.11.2018

Шановні мешканці міста!

Детальніше

14.11.2018

Звернення до керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, жителів міста Каховки

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні121
Вчора786
На цьому тижні121
Минулого тижня6484
У цьому місяці14365
Минулого місяця20089
За весь період539222
08.04.15

Права людини починаються з прав дитини


В Україні щороку в тиждень, що включає 10 грудня – проводиться Всеукраїнський тиждень права. Адже саме 10 грудня в світі відзначається День прав людини на честь проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Саме 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини. Декларація складається з преамбули і 30 статей. Це, в деякій мірі, конкретизація і розвинення Статуту ООН, згідно з яким держави зобов’язалися співпрацювати «у заохоченні і розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови, релігії».

Так, уперше в історії було визначено коло основних прав і свобод людини. Крім основних прав людини, Загальна декларація прав людини докладно перелічує політичні і громадські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній і культурній сферах. При цьому, на Загальній декларації прав людини, яка має декларативний (рекомендаційний) характер, ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають обов’язковий характер та є частиною національного законодавства України.

Цей день знаменує не тільки день прийняття Загальної декларації прав людини, але й важливий крок вперед на шляху людського прогресу та є особливим етапом у розвитку і поширенні прав людини.

Вперше Всеукраїнський тиждень права було проведено у 2008 році. Ініціатором проекту стала Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. Тоді ж, ініціативу молодого покоління правників було підтримано Президентом України та видано Указ Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права».

Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правоосвітньої культури громадян та створення сильної, демократичної, правової держави.

Цього року тиждень права визначено на період з 9 по 14 грудня. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 611  затверджено план заходів відповідно до якого, продовжуючи багаторічну традицію, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права проводяться комплексні, орієнтовані на різні категорії населення правоосвітні заходи.

Взагалі, відзначення тижня права дуже символічно для України, адже гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини зробив саме український народ. Ним була створена низка яскравих взірців правової думки і нормотворення, у яких отримали своє втілення такі найвищі цінності суспільства, як законність, свобода, рівність, повага до особи та ін. Чимало демократичних інститутів і гуманістичних ідей (народоправство, відмова від смертної кари, віротерпимість, виборність суддів тощо) народилися або дістали розвиток саме на території сучасної України.

Вся багатовікова історія нашого народу є яскравим прикладом самовідданої боротьби української нації за самовизначення, створення власної незалежної держави.

Ідея прав і свобод людини знаходить своє відображення в поглядах багатьох українських мислителів. Прикладом може бути Михайло Драгоманов, який в останній чверті XIX ст. розробив конституцію суспільства, що ґрунтувалася на ідеї асоціації гармонійних особистостей. У конституційному проекті М. Драгоманова «Вільна спілка» проголошується примат людини, її прав і свобод між державою і суспільством. Спираючись на досягнення міжнародної конституційної думки, а подекуди і анархістські вчення, мислитель досить критично ставиться до унітарних державних структур, республіканського централізму, крайнощів націоналізму, які, на його погляд, призводять до примусу особистості, насильства над людиною, обмеження її прав і свобод. Саме людина для мислителя – основа основ соціального устрою, найвища цінність, гарантами прав якої може бути лише вільна асоціація (громада), а не держава, конфедерація типу швейцарської або федерація за зразком США чи Англії.

Якщо розглядати вже сучасний стан реалізації прав та свобод громадян, треба почати з подій що почалися з років незалежності нашої держави. Так, проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України відкрило нову сторінку історії нашої держави та її народу, дало змогу розширити права і свободи громадян, наповнити їх новим змістом і значенням.

Конституція України 1996 року стала взірцем сучасного конституціоналізму з питань прав і свобод людини і громадянина. Вона визначила якісно новий, сучасний статус людини і громадянина в Україні.

Як показав час, що минув після прийняття Конституції України, проголошені в ній права і свободи набувають все більшого реального наповнення. Так, завдяки їх реалізації в Україні скасовано смертну кару, утворилося більш сотні політичних партій, формується громадянське суспільство.

Конституція всебічно гарантує права і свободи, передбачає механізм їх забезпечення і охорони. Про це свідчить система конституційних нормативно – правових гарантій прав і свобод, їх невичерпності та неприпустимості скасування.

Одним із найбільших і найвагоміших досягнень у справі гарантування прав і свобод є передбачена Конституцією система організаційно – правових гарантій, серед яких особливе значення відводиться Президентові України, Верховній Раді України, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, судам, прокуратурі, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Додатковою гарантією прав і свобод людини є також міжнародні механізми захисту прав людини, до яких приєдналася Україна. Важливим кроком у цьому напрямі стала ратифікація 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Відтепер громадяни України мають можливість звертатися щодо захисту порушених їх прав до Європейського суду з прав людини. До того ж, приєднавшись у 1990 р. до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Україна також визнала і компетенцію Комітету ООН з прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг громадян на порушення їх прав та свобод, гарантованих цим пактом.

У ст. 8 Конституції України юридично ліквідовано всі нормативні перешкоди на шляху до забезпечення прав і свобод людини і громадянина. В ній, зокрема, проголошено, що норми Основного Закону є нормами прямої дії. Завдяки цьому можливе звернення до суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції і воно належним чином гарантується навіть у разі відсутності інших нормативних правових актів.

Конституцією України передбачено також створення і закріплення дійового механізму захисту прав і свобод людини. Це стосується, головним чином, організації і здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6). Саме на судову владу покладається функція захисту конституційних прав і свобод. До того ж, за чинною Конституцією, каральна функція суду поступається функції правозахисній, праворегулюючій. Згідно з чинним законодавством рішення про надання санкцій на арешт, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у здійсненні злочину, а також щодо проведення огляду та обшуку житла або іншої власності особи приймаються виключно судами України.

Важливими ланками в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні є Конституційний Суд України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

З часу запровадження в Україні інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, моніторинг стану дотримання прав дитини завжди був предметом особливої уваги і турботи Уповноваженого, адже права людини починаються з прав дитини.

 

Захист прав дітей

Розвиток України як правової, соціальної держави неможливий без забезпечення повноцінних умов для життя і розвитку дітей та створення ефективного механізму захисту їх прав. В цьому напрямі в Україні здійснюється значна робота.

Взагалі світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах.

Ще у 1924 році Лігою Націй було розроблено та прийнято Женевську декларацію прав дитини. Зі створенням ООН у 1945 році увага до прав дитини у світі посилилась, міжнародна спільнота прийняла кілька правових документів, що визначають статус жителів планети до 18 років та зобов’язання держави і суспільства перед ними.

Питання захисту прав дитини знайшли відображення у Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році, у Міжнародних пактах 1966 р., зокрема, у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (п.1 ст.24) зазначено: «Кожна дитина без будь – якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави».

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, яка справила значний вплив на політику урядів і парламентів у всіх частинах світу. 20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було прийнято Конвенцію про права дитини, яка правомірно вважається міжнародною дитячою конституцією. Конвенцією запроваджено сучасні універсальні стандарти, які слугують орієнтирами щодо забезпечення прав дітей у світі й у кожній країні зокрема. У Конвенції проголошується право дитини мати свою думку, міститься положення про те, щоб при вирішенні будь – яких питань, які стосуються дитини, її інтереси враховувались якнайкраще.

Конвенція ратифікована майже усіма країнами світу, окрім США та Сомалі. Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини – 27 лютого 1991 року. Таким чином, наша держава визнала, що діти є особливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток і що вони потребують спеціального постійного догляду і захисту, а також узяла на себе низку зобов’язань у рамках Конвенції, зокрема здійснити реформування законодавства відповідно до міжнародних стандартів.

Найбільш вагому опіку за правами дітей здійснюють Омбудсмени з прав дитини (у справах неповнолітніх), які виникли порівняно нещодавно. Значною мірою цьому сприяли Декларація прав дитини, а також інші зусилля ООН у цій сфері. Особливо відзначимо у зв’язку з цим значення прийняття Конвенції з прав дитини, яка сприяла більш широкому та глибокому розумінню прав дитини, усвідомленню необхідності створення механізмів для здійснення контролю за їх дотриманням. Саме до таких механізмів належить і інститут незалежних уповноважених (омбудсменів) з прав дитини. Деякі з них продовжують зберігати традиційні повноваження, що полягають у розслідуванні індивідуальних скарг, тоді як роль інших інституцій розширилась до представлення та захисту інтересів і прав дітей як окремої групи. Але спільним для всіх них є зобов’язання забезпечувати визначення та дотримання кожною із держав прав дітей, створення для них сприятливого оточуючого середовища.

В Україні відповідно до ст. 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, у тому числі і дітей, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Цікавою і плідною видається ініціатива Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо створення інституту захисту прав дитини за участю самих дітей, що дає можливість реально прислухатись до їхнього голосу. Цей досвід роботи був представлений та отримав визнання на Конференції європейських омбудсменів, що проходила в Афінах у 2006 році.

Проте вже в 2011 році Указом Президента України № 811/2011 «Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини» було установлено, що здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини забезпечується Уповноваженим Президента України з прав дитини.

Хоча Уповноважений Верховної Ради з прав людини і Уповноважений Президента з прав дитини приділяють питанням захисту дітей значну і різноманітну увагу, в той же час сьогодні все активніше обговорюється питання щодо створення в Україні самостійного інституту Уповноваженого з прав дитини. Не викликає сумніву той факт, що запровадження дитячого омбудсмена є значним кроком уперед у сфері захисту дітей, дозволяє зосередити увагу держави на цій виключно важливій сфері. І на цьому шляху вельми корисним може стати вивчення та опрацювання саме досвіду зарубіжних країн щодо діяльності омбудсменів з прав дитини.

 

Стан забезпечення захисту прав дітей в рамках реалізації Соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти - майбутнє України»

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

Президент України Віктор Федорович Янукович постійно вимагає від органів влади не тільки забезпечувати права дитини, а й захищати дитину, розуміти не тільки фінансові обов’язки по відношенню до дітей, а й виконувати, забезпечувати, охороняти немайнові особисті права дитини: поважати і враховувати думку дитини, чути дитину, забезпечувати найвищі інтереси дитини в усіх питаннях, які її стосуються.

Як заявив уповноважений з прав дитини в Україні Юрій Павленко, в одному зі своїх інтерв’ю: «В Україні збільшується матеріальна допомога сім’ям із хворими дітьми, дітьми-інвалідами, запроваджено соціальну підтримку сімей з дітьми, реформуються інтернатні заклади в центри з надання допомоги сім’ям з дітьми, центри реабілітації для дітей. Крім того, відзначив він, запроваджується інклюзивна освіта, зростає кількість дитячих садків та позашкільних закладів». Водночас, він акцентував увагу що, «практично кожне право дитини в Україні все ще потребує захисту».

Так, в Україні була прийнята Загальнодержавна Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» (далі – Програма). Метою цієї Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

Також на виконання плану заходів з реалізації нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» на Херсонщині починаючи з червня 2012 року введені посади фахівців із соціальної роботи в Центрах надання соціальних послуг по всіх районах області. У мережі Центрів надання соціальних послуг, в області працює 302 фахівця, завдяки яким забезпечений доступ сімей, дітей та молоді, які проживають у сільській місцевості.

Найбільш важливішими пунктами Програми які реалізуються на Херсонщині є:

Оздоровлення та відпочинок.

Права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок реалізуються шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку.

Так, на Херсонщині протягом літа 2013 року працювало 488 закладів відпочинку (пришкільні табори), 45 закладів оздоровлення для дітей та 2 пришкільні заклади системи освіти. Таким чином, послугами охоплено близько 45 тисяч дітей.

Також охоплено послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги: діти-сироти – 1613; діти-інваліди – 374; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 7435; діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 490; діти, які перебувають на диспансерному обліку – 6192; талановиті та обдаровані діти – 10341; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 7348.

Крім того, за межами регіону оздоровлено 126 дітей в ДП «УДЦ «Молода гвардія» та 183 дітей в ДП України «МДЦ «Артек».

Сфера освіти.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти є першочерговим для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави. Таким чином, з постійним створенням нових груп у дошкільних навчальних закладах постійно збільшується кількості дітей, які отримують дошкільну освіту. Також постійно проводиться систематичний моніторинг діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно – технічних і вищих навчальних закладів.

Так, станом на кінець 2013 року у дошкільних навчальних закладах створено 951 додаткове місце; відкрито 2 дошкільні навчальні заклади, додатково 19 груп у працюючих дитячих садках, 6 загальноосвітніх шкіл реорганізовано у навчально-виховні комплекси.

Завдяки розширенню мережі дошкільних навчальних закладів показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років у 2013 році збільшився на 0,6% і становить 92,6%.

Також забезпечується виконання завдання в частині будівництва дитячих спортивних майданчиків. Здійснено будівництво сучасного спортивного комплексу в Каховському районі, відкрито 2 спортивних майданчики у Голопристанському, модернізовано 8 спортивних майданчиків: 6 – у Генічеському, по 1 – в Білозерському та Нововоронцовському районах.

Культурний і духовний розвиток дитини

Культурний та духовний розвиток повинен бути одним із пріоритетних напрямів, адже це – запорука становлення особистості дитини. Так, з метою виконання зазначених Ініціатив, в регіоні створено рівні умови для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально – культурної сфери; постійно оновлюється бібліотечний фонд дитячої та юнацької літератури.

Також постійно влаштовуються різноманітні заходи культурно – масового характеру під час яких дитина може в повній мірі реалізувати свої творчі здібності.

Так, з 05 липня по 17 серпня 2013 року за організації Херсонської обласної державної адміністрації з метою виявлення і підтримки дитячих талантів та розвитку творчих здібностей дітей проходив фестиваль дитячої творчості «Таврійська хвиля». Участь у фестивалі взяли дитячі творчі колективи, ансамблі, групи, виконавці та солісти віком від 5 до 18 років з усіх районів і міст області.

Даний фестиваль проходив у три тури – І – відбірковий, який проводився у районах та містах Херсонської області, ІІ тур – зональний, в якому взяли участь переможці І туру Фестивалю та ІІІ тур – півфінал та фінал, у якому брали участь переможці ІІ (зонального) туру Фестивалю.

За підсумками проведення ІІІ туру Фестивалю було визначено переможців, які взяли участь у гала-концерті, що відбувся 17 серпня на березі моря у Скадовську.

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

З метою соціального забезпечення та підтримки сімей з дітьми постійно створюються умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення, забезпечення морального здоров’я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Так станом на грудень 2013 року призначено і виплачено державну допомогу 80 тисячам сімей з дітьми, 1300 родинам, у яких перебувають під опікою та піклуванням діти, 506 дітям, які виховуються у будинках сімейного типу, прийомних сім’ях на суму понад 900 млн грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяг субвенції з державного бюджету на виплату зазначених видів допомоги зріс на 16%.

Крім того, в області постійно проводиться роз’яснювальна робота стосовно права родин з дітьми на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, а саме:

– у місцевих ЗМІ постійно розміщуються статті про порядок призначення та виплати всіх видів державних соціальних допомог;

– організовуються виступи фахівців на місцевому радіо з питання виплати соціальної допомоги.

Також державну соціальну допомогу надано 3128 дітям-інвалідам. Допомогу виплачено на суму 18 млн. грн. Надбавку на догляд призначено на 2365 дітей.

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

З метою організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в регіоні постійно проводиться робота щодо подолання соціального сирітства та залучення цих дітей до різних видів сімейного виховання, зокрема влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за період з 31 грудня 2010 року до 30 вересня 2013 року зменшилася на 358 осіб і склала 3066 дітей.

Значного поширення в області набули прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. На даний момент, в 162 прийомних сім’ях проживає 348 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у 30 дитячих будинках сімейного типу – 195 таких дітей (разом – 17,7% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Загалом сімейними формами виховання охоплено 86,3% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

З метою профілактики правопорушень з боку дітей та значного зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, в області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, запроваджуються у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до правопорушень;

Так, службами у справах дітей Херсонщини спільно з підрозділами УМВС України в області та іншими зацікавленими структурами протягом 9 місяців 2013 року проведено більше 1 тисячі спільних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», виявлено 251 дитину, вилучено з несприятливого оточення 106 дітей, з яких 21 – влаштовано до комунального закладу Херсонської обласної ради «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», Чаплинського центру соціальної реабілітації для дітей, 68 – повернуто в сім’ю, 15 – поміщено до закладів охорони здоров’я.

За незадовільне виконання батьками своїх обов’язків під час рейдів протягом 9 місяців 2013 року попереджено про відповідальність 1245 осіб, ініційовано притягнення до відповідальності 377 батьків. Виявлено 68 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Під час рейдів обстежено умови проживання дітей у 2684 сім’ях.

Незважаючи на те, що питання захисту прав дітей вимагає розвитку та деяких змін, Глава держави та органи виконавчої влади постійно сприяють покращенню умов та якості життя дітей. Адже, інвестиції в розвиток дітей – це інвестиції в майбутнє.

Як наголосила голова Представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо під час спільної прес-конференції з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком: «Дивлячись на всі ті високі зобов’язання щодо захисту прав дітей, які взяла на себе Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, ми констатуємо той факт, що питання захисту прав дитини в Україні справді на високому рівні. Це дуже хороша новина».