UKR
Вівторок 02 Березня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Оголошення


02.03.2021

Оголошення
про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

02.03.2021

Оголошення про приватизацію об’єкта малої приватизації

Детальніше

02.03.2021

Інформація про результати проведення конкурсу суб’єктів оціночної діяльності

Детальніше

24.02.2021

25 лютого 2021 року о 9.00 у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться 8 чергова сесія Каховської міської ради VІІІ скликання

Детальніше

12.02.2021

18 лютого 2021 року о 9.00 у приміщенні Каховської міської ради (ІІІ поверх - зал засідань) відбудеться 7 позачергова сесія Каховської міської ради VІІІ скликання

Детальніше

Лічильник відвідувачів


Сьогодні1475
Вчора1688
На цьому тижні3163
Минулого тижня10163
У цьому місяці3163
Минулого місяця41465
За весь період1156849
16.06.16

ПОЛОЖЕННЯ про відділ у справах дiтей Каховської міської ради


Затверджено
рішення сесії міської ради
від 23.06.2010 № 1096/68

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах дiтей
Каховської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

1.1. Відділ у справах дітей Каховської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради, який утворюється радою за поданням міського голови, підпорядкований виконавчому комітету ради та міському голові, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний службі у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням.
ІІ. СТРУКТУРА.

2.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади міським головою згідно з законодавством.
2.2. Начальник відділу:
- здiйснює керiвництво дiяльнiстю відділу, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань, а також за роботу пiдпорядкованих відділу закладiв;
- організовує і контролює виконання рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови;
- розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження міському голові;
- визначає завдання працівникам відділу та контролює їх виконання;
- вносить пропозиції міській раді щодо витрат коштів, виділених на реалізацію регіональних цільових програм.
2.3. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, захисту майнових та житлових прав дітей покладаються на окремих спеціалістів відділу.
Штатна чисельність таких спеціалістів встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
2.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, при виконкомі міської ради може утворюватися координаційна рада у справах дітей у складі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (голова координаційної ради), начальника відділу (заступник голови координаційної ради), керівників інших виконавчих органів ради та місцевих органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, депутатів міської ради, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Положення про координаційну раду у справах дітей та її склад затверджується рішенням виконкому міської ради за поданням начальника відділу.
2.5. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує міський голова.
2.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на утримання виконавчих органів ради.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджуються міським головою згідно з діючим законодавством.
Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює загальний відділ міської ради.
2.7. Відділ має свою печатку, кутовий штамп та штамп „Має братів
(сестер)".

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ВІДДІЛУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ.

3.1. Основними завданнями відділу є:
- реалiзацiя на вiдповiднiй територiї державної полiтики з питань соцiального захисту дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень;
- розроблення i здiйснення самостiйно або разом з вiдповiдними органами виконавчої ради, органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо захисту прав, свобод i законних iнтересiв дiтей;
- координацiя зусиль мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у вирiшеннi питань соцiального захисту дiтей та органiзації роботи iз запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування в дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi сiм’ї;
- здiйснення контролю за умовами утримання i виховання дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi;
- ведення державної статистики щодо дiтей;
- ведення облiку дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соцiально-реабiлiтацiйних центрiв (дитячих мiстечок);
- визначення прiоритетних напрямкiв полiпшення на вiдповiднiй територiї становища дiтей, їх соцiального захисту, сприяння фiзичному, духовному та iнтелектуальному розвитковi, запобiгання дитячiй бездоглядностi та бсзпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень.
3.2. Відділ вiдповiдно до покладених на нього завдань:
3.2.1. Органiзовує розроблення i здiйснення заходiв, спрямованих на полiпшення становища дiтей, їх фiзичного, iнтелектуального i духовного розвитку, запобiгання бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень.
3.2.2. Надає мiсцевим органам виконавчої влади i органам мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам та органiзацiям усiх форм власностi, громадським органiзацiям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо соцiального захисту дiтей i запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень.
3.2.3. Сприяє усиновленню, влаштуванню дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування пiд опiку, пiклування, до дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей.
3.2.4. Подає пропозицiї до проектiв міських програм, планiв i прогнозiв у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв дiтей.
3.2.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здiйснення контролю за додержанням законодавства щодо соцiального захисту дiтей i запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень.
3.2.6. Здiйснює контроль за умовами утримання i виховання дiтей у спецiальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у сiм’ях опiкунiв, пiклувальникiв, дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм’ях.
3.2.7. Разом з вiдповiдними органами виконавчої влади, науковими установами органiзовує i проводить соцiологiчнi дослiдження, готує статистичнi та iнформацiйнi матерiали про причини i умови вчинення дiтьми правопорушень, вивчає i поширює передовий мiжнародний досвiд з питань соцiального захисту дiтей, їх прав та iнтересiв.
3.2.8. Надає органiзацiйну і методичну допомогу притулкам для дiтей, центрам соцiально-психологiчної реабiлiтадiї дiтей, соцiально-реабiлiтацiйним центрам (дитячi мiстечка), здiйснює безпосереднiй контроль за їх дiяльнiстю.
3.2.9. Органiзовує i проводить разом з іншими виконавчими органами ради, кримiнальною мiлiцiєю у справах дiтей заходи щодо соцiального захисту дiтей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiсть, запобiгаiння вчиненню дiтьми правопорушень.
3.2.10. Розробляє i подає на розгляд міської ради пропозицiї стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм i здiйснення заходiв щодо реалiзацiї державної полiтики з питань дiтей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядностi та безпритульностi, а також утримання пiдпорядкованих їй закладiв соцiального захисту для дiтей.
3.2.11. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
3.2.12. Проводить через засоби масової iнформацiї iнформацiйно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенцiї.
3.2.13. Веде облiк дiтей, якi залишилися без батькiвського пiклування, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, кандидатiв в усиновлювачi, сiмей, потенцiйних опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, та дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдинiй iнформацiйно-аналiтичнiй системi «Дiти» (ЄIАС «Дiти»).
3.2.14. Сприяє реалiації Стратегiї економiчного та соцiального розвитку м. Каховки.
3.2.15. Здiйснює iншi функцiї, якi випливають з покладених на нього завдань, вiдповiдно до законодавства.
3.3. Відділ має право:
3.3.1. Приймати з питань, що належать до його компетенцiї, рiшення, якi є обов’язковими для виконання мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, посадовими особами, громадянами.
3.3.2. Отримувати повiдомлення вiд мiсцевих органiв виконанчої влади i органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, посадових осiб про заходи, вжитi на виконання прийнятих ним рiшень.
3.3.3. Отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв обласної, районних державних адмiнiстрацiй, вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi iнформацiю, документи та iншi матерiали з питань, що належать до його компетенцiї, а вiд мiсцевих органiв державної статистики - статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань.
3.3.4. Звертатися до мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у разi порушення прав та iнтересiв дiтей.
3.3.5. Проводити роботу серед дiтей з метою запобiгання вчиненню ними правопорушень.
3.3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування питання про направлення до спецiальних установ, навчальних закладiв усiх форм власностi дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовiльно залишали сiм’ю та навчальнi заклади.
3.3.7. Перевiряти стан роботи iз соцiально-правового захисту дiтей у закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних установах i закладах соцiального захисту для дiтей усiх форм власностi, стан виховної роботи з дiтьми у навчальних закладах, за мiсцем проживання, а також у разi необхiдностi - умови роботи працiвникiв молодше 18 рокiв на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi.
3.3.8. Представляти у разi необхiдностi iнтереси дiтей в судах, у їх вiдносинах з пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi.
3.3.9. Запрошувати для бесiди батькiв або опiкунiв, пiклувальникiв, посадових осiб з метою з’ясування причин, якi призвели до порушення прав дiтей, бездоглядностi та безпритульностi, вчинення правопорушень, i вживати заходiв щодо усунення таких причин.
3.3.10. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування питання про накладення дисциплiнарних стягнень на посадових осiб у разi невиконання ними рiшень, прийнятих спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сiм’ї, дiтей та молодi, відділом у справах дiтей.
3.3.11. Розробляти і виконувати власнi та пiдтримувати громадськi програми соцiального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод i законних iнтересiв дiтей.
3.3.12. Укладати в установленому порядку угоди про спiвробiтництво з науковими установами, жiночими, молодiжними, дитячими та iншими об’єднаннями громадян i благодiйними органiзацiями.
3.3.13. Скликати в установленому порядку наради, конференцiї, семiнари з питань, що належать до його компетенцiї.
3.3.14. Вiдвiдувати дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на облiку у відділі, за мiсцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходiв для соцiального захисту дiтей.
3.4. Відділ пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими виконавчими органами ради, мiсцевими органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, об’єднаннями громадян i громадянами.